NaUKMA Research Papers. Law
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2617-2607
E-ISSN: 2663-0621

Редакційна політика

Галузь та проблематика

Місія журналу – надання правникам (науковцям і практикам) платформи для обміну знаннями, результатами досліджень, концепціями або поглядами на правовий розвиток України в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій, євроінтеграції та становлення інформаційного громадянського суспільства.

Основні завдання журналу:

  • комплексний розвиток правової науки, висвітлення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі права;
  • підготовка практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення нормативно-правового регулювання суспільних відносин;
  • завдання методологічного порядку: поглиблення переорієнтації вітчизняного правознавства з державоцентристської на людиноцентристську спрямованість;
  • завдання практичного характеру: допомога науковцям поширювати свої наробки та ідеї серед учасників ринку;
  • завдання дослідницького плану: публікація результатів інноваційних теоретичних і прикладних досліджень, спрямованих на підвищення ефективності правового регулювання та утвердження принципу верховенства права в діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, їх посадових осіб та усіх інших сферах суспільного життя;
  • завдання освітнього плану: орієнтація освітнього процесу вищих юридичних навчальних закладів на сучасні наукові і практичні надбання у сфері права, остаточні подолання попередніх етатистських підходів до його розуміння, обмін досвідом викладання юридичних дисциплін, формування основаної на діалозі правових культур компетентності.

Журнал публікує статті щодо актуальних проблем загальної теорії й філософії права, публічного та приватного права, прав людини та верховенства права. Основними критеріями визначення тематики є її узгодженість з реальними потребами розвитку юридичної науки і практики, врахування реалій та нагальних проблем розвитку українського суспільства та завдань, які безпосередньо виникають перед вітчизняним правознавством у зв’язку з сучасними глобалізаційними процесами, зокрема з Угоди про асоціацію України та ЄС.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Основна мета процесу рецензування полягає у підвищенні наукової цінності статей, які публікуються в періодичному фаховому виданні «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки», шляхом формування об’єктивних процедур відбору авторських рукописів та визначення зважених підходів до розробки рекомендацій щодо їх поліпшення.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідно до встановлених вимог. З метою визначення міри відповідності даним вимогам, наукові статті проходять первинний контроль серед членів редколегії журналу. За наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття повертається автору для усунення виявлених недоліків із визначенням строку виконання.

Статті, які подаються до періодичного видання, спрямовуються на рецензування експертам, які є фахівцями у відповідній галузі та володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи в межах конкретного наукового напрямку. Редакція зберігає анонімність авторів і рецензентів.

Термін розгляду праці становить до 2 місяців. Остаточне рішення щодо представлених матеріалів ухвалює редакційна колегія видання. Результати перегляду, зауваження та рекомендації надсилаються авторові електронною поштою. Відведений на доопрацювання статті час становить не більше одного місяця.

Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. Редколегії не вступають у дискусію з авторами відхилених статей.

Редакція залишає за собою право на незначну літературну редакцію текстів і скорочення зі збереженням авторського стилю.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить двічі на рік

Від подання рукопису до публікації прийнятої статті зазвичай минає до 6 місяців.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Кожний випуск журналу виходить у друкованому й електронному вигляді. Електронну версію обов’язково розміщують у вільному доступі як окремий підсайт на сайті НаУКМА та/чи в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR, а також передають до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для розміщення на порталі «Наукова періодика України».

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна політика та етичні норми

Основні засади редакційної політики:

  • відкрите, публічне, постійне, всебічне висвітлення актуальних питань права, його взаємозв’язків з людиною, її правами, а також з державою та іншими суспільними інститутами;
  • формування сприятливого іміджу наукової та освітньої діяльності факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
  • підвищення кваліфікації та обмін досвідом;
  • залучення експертів до обговорення проблем права та держави, нормотворчого і нормозастосовчого процесів в Україні.

Редакційна політика Журналу «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки» має бути спрямована на практичне застосування результатів наукових досліджень у сфері права.

Журнал «Наукові записки НаУКМА: Юридичні науки» (як паперова версія, так і електронний ресурс) може бути платформою для діалогу між представниками різних точок зору та отримання зворотної інформації від верств населення щодо актуальних проблем правового життя України («круглі столи», дискусії, постійно діючий портал в Інтернет-просторі тощо).

Відповідальність за достовірність змісту матеріалів та додержання законодавства про авторські та суміжні права несуть автори.

Правову основу забезпечення публікаційної етики Журналу«Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки» становлять міжнародні стандарти: положення, прийняті на 2-й Всесвітній конференції з питань дотримання сумлінності наукових досліджень (Сінгапур, 22–24 липня 2010); положення, розроблені Комітетом з етики наукових публікацій (The Committee on Publication Ethics – COPE) і норми Закону України 3792–12 «Про авторське право і суміжні права».

Редакція журналу «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки» гарантує дотримання:


● етики видання наукових публікацій;
● етики авторства наукових публікацій;
● етики рецензування наукових публікацій;
● етики редагування наукових публікацій.

Всі матеріали, подані до журналу, перевіряються з допомогою антиплагіатної системи Unichek.

 

Вартість публікації

Публікація в журналі для працівників, аспірантів і докторантів Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також членів редколегії, безкоштовна. Для авторів з інших установ вартість друку одного аркуша формату А4 становить 40 грн. Максимальна вартість - 1 000 грн. Оплату здійснюють у разі прийняття статті до друку за наданими реквізитами.

 

Індексування

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки» проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових системах:

 

Політика самоархівування

Препринт

Автор може депонувати препринт (версія документу перед експертним оглядом) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це препринт матеріалу, поданого для публікації в журналі "Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки", що видається Національним університетом Києво-Могилянська академія).

Постпринт та авторська копія

Автор може депонувати постпринт (версія документу після експертного огляду, з внесеними правками) та авторську копію (машинопис остаточної версії документу) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це схвалена до друку рецензована версія статті. Опублікована версія статті доступна у журналі "Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

Версія видавця

Автор може депонувати опубліковану версію видавця (створений видавцем PDF-файл) у будь-якому сховищі та зробити його загальнодоступним з посиланням на видавця та журнал: ("Це опублікована версія статті, доступна у журналі "Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").