DOI: https://doi.org/10.18523/2617-2607.2018.33-38

Принцип доступності в діяльності органів публічного адміністрування

Volodymyr Venher

Анотація


У статті здійснено загальний аналіз змісту та суті принципу доступності як складової верховенства права в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Подано загальне розуміння ознак та характерних особливостей принципу доступності як однієї з основних теоретичних засад надання публічних послуг відповідно до європейських стандартів публічного адміністрування. Проаналізовано тенденції сучасного стану розвитку чинного законодавства у сфері надання публічних послуг.

Матеріал надійшов 15.05.2018


Ключові слова


принцип доступності; верховенство права; орган публічної влади; адміністративні послуги; публічні послуги; законність; органи місцевого самоврядування

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrayiny «Pro administratyvni posluhy» (2013, September 08) Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini». (1997, june, 25).Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Prymirnyy Rehlament tsentru nadannya administratyvnykh posluh, zatverdzhenyy Postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny (2013, august 01) . (66). Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny.- Official Bulletin of Ukraine. Kyiv. [in Ukrainian].

Aver'yanov, V.B. et al.(2007). Prava hromadyan u sferi vykonavchoyi vlady: administratyvno-pravove zabezpechennya realizatsiyi ta zakhystu Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Dembitsʹka, S.L. (2012). Pro stan nadannya administratyvnykh posluh. nbuv.gov.ua Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VAPSV_pdu/2012_2/St_18.pdf

Zakon Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo rozshyrennya povnovazhenʹ orhaniv mistsevoho samovryaduvannya ta optymizatsiyi nadannya administratyvnykh posluh». (2016, 01.15). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro dobrovilʹne ob'yednannya terytorialʹnykh hromad» (2015, mars 27). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].


Copyright (c) 2018 Volodymyr Venher

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.