Представництво в цивільному процесі за новим Цивільним процесуальним кодексом України

Автор(и)

 • Roksolana Khanyk-Pospolitak Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2607.2018.50-54

Ключові слова:

провадження, процесуальне представництво, представництво в суді, цивільне судочинство, самопредставництво, законне представництво, договірне представництво

Анотація

У статті здійснено аналіз норми нової редакції Цивільного процесуального кодексу України щодо процесуального представництва, порівняння положень щодо процесуального представництва в різних видах судочинства, зокрема з господарським та адміністративним. Розглянуто генезис цього інституту в цивільному процесі. Стисло проаналізовано види представництва. Основну увагу приділено можливості застосування процесуального представництва в різних видах провадження (наказному, позовному і окремому) та в різних категоріях справ.

Матеріал надійшов 10.04.2018

Біографія автора

Roksolana Khanyk-Pospolitak, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри приватного права Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Посилання

 1. Tsyvilʹnyy protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny [Civil Procedural Code of Ukraine] (2017, October 03) Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo. [in Ukrainian].
 2. Hospodarsʹkyy protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny [Commercial Procedural Code of Ukraine](2017, October 03) Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo. [in Ukrainian].
 3. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny [Code of Administrative Justice of Ukraine] (2017, October 03) Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo. [in Ukrainian].
 4. Kurylo, M.P. (2013). Etapy stanovlennya predstavnytstva yak mizhhaluzevoho protsesualʹnoho instytutu.repo.sau.sumy.ua Retrieved from http://repo.sau.sumy.ua. [in Ukrainian].
 5. Tsyvilʹnyy protsesualʹnyy kodeks URSR 1963. zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1501-06/page3. [in Ukrainian].
 6. Tsyvilʹnyy protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny 2004. zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1501-06/page3 [in Ukrainian].
 7. Dubchak, N.S. (2012). Zahalʹna kharakterystyka yurydychnykh posluh, shcho nadayutʹsya yurydychnymy klinikamy. dspace.nbuv.gov.ua Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua [in Ukrainian].
 8. Yasynyuk, M.M., Kurylo, M.P., Kiriyk, O.V., Bilousov, Yu. V., Karmaza, O.O. Zapara C.I. et al. (2016). Tsyvilʹne protsesualʹne pravo Ukrayiny [Civil Procedural Law of Ukraine]. Kyiv: Alerta [in Ukrainian].
 9. Komarov, V.V., Bihun, V.A., Barankova, V.V. et al. (2011) Kurs tsyvilʹnoho protsesu. [Civil Process Course]. Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].
 10. Koziubra, M.I. et al. (2015). Zahalʹna teoriya prava. [General Theory of Law]. Kyiv: Vaite. [in Ukrainian].
 11. Pavlunyk, I.A. (2002). Predstavnytstvo u tsyvilʹnomu protsesi Ukrayiny [Representation in the civil procedure of Ukraine] Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv. Retrieved from http: //referatu.net.ua/referats/7569/147018. [in Ukrainian].
 12. Konstytutsiya Ukrainy. [Constitution of Ukraine] Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4761#n4761 [in Ukrainian].
 13. Svitlychna, H.O. (2007). Novely instytutu predstavnytstva u tsyvilʹnomu sudochynstvi: problemy teoriyi ta pravozastosuvannya. Aktualʹni pytannya tsyvilʹnoho ta hospodarsʹkoho prava. Naukovo-praktychnyy zhurnal.(1), (pp. 41-47). Kharkiv. [in Ukrainian].
 14. Postanova Plenumu VSSU «Pro praktyku roz·hlyadu sudovykh rishenʹ u poryadku nakaznoho provadzhennya» (2011, decemder 23). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014740-11?nreg=v0014740-11&find=1&text=%EF%F0%E5%E4%F1 % F2 & x = 0 & y = 0 [in Ukrainian].
 15. Zeykan, YA.P., Ihnatenko, V.V. (2007). Predstavnytstvo u tsyvilʹnomu protsesi. Yurydychnyy viznyk (1 (42)), pp.92-97. Retrieved from http://jrnl.nau.edu.ua [in Ukrainian].
 16. Plenum Verkhovnoho Sudu Ukrayiny «Pro praktyku zastosuvannya zakonodavchykh aktiv pry roz·hlyadi sprav pro pravo na shlyub, rozirvannya shlyubu, vyznannya yoho nediysnym ta podil spilʹnoho mayna podruzhzhya» (21.12.2007). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-07. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Khanyk-Pospolitak, R. (2018). Представництво в цивільному процесі за новим Цивільним процесуальним кодексом України. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, 1, 50–54. https://doi.org/10.18523/2617-2607.2018.50-54