DOI: https://doi.org/10.18523/2617-2607.2018.49-54

Запровадження механізму застосування «духу» права в нових процесуальних кодексах

Anastasiia Ulasevych

Анотація


У цій науковій статті буде проаналізовано, чи можна розглядати завдання судочинства як складову «духу» права, а також чи можна вважати новелу процесуальних кодексів, що суд та учасники судового процесу зобов’язані керуватися завданням судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі, механізмом звернення до «духу» права.

Матеріал надійшов 13.07.2018


Ключові слова


«дух» права; завдання судочинства; верховенство права

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrayiny Pro vnesennya zmin do Hospodarsʹkoho protsesualʹnoho kodeksu Ukrayiny, Tsyvilʹnoho protsesualʹnoho kodeksu Ukrayiny, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny ta inshykh zakonodavchykh aktiv [The Law of Ukraine on Amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, the Code of Administrative Legal Proceedings of Ukraine and other legislative acts]. (2017). Vidomosti Verkhovnoyi Rady . – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2147-19. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0784

Hospodarsʹkyy protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny. [The Commercial Procedural Code of Ukraine]. (1992). Vidomosti Verkhovnoyi Rady . – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12. [in Ukrainian].

Tsyvilʹnyy protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny [Civil Procedural Code of Ukraine]. (2004). Vidomosti Verkhovnoyi Rady . – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15. [in Ukrainian].

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny. [Code of Administrative Justice of Ukraine]. (2005). Vidomosti Verkhovnoyi Rady . – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. [in Ukrainian].

Kryminalʹno-protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny [Criminal Procedure Code of Ukraine]. (2013). Vidomosti Verkhovnoyi Rady . – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. [in Ukrainian].

Volochysʹkyy rayonnyy sud Khmelʹnytsʹkoyi oblasti- Ukhvala pro zalyshennya pozovnoyi zayavy bez rukhu vid 12 sichnya 2018 roku [Volochysky District Court of the Khmelnytsky Oblast - The decision to leave the statement of claim without movement from January 12, 2018] . Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/71573803. [in Ukrainian].

Volochysʹkyy rayonnyy sud Khmelʹnytsʹkoyi oblasti- Ukhvala pro zalyshennya pozovnoyi zayavy bez rukhu vid 1 bereznya 2018 roku [Volochysky District Court of the Khmelnytsky Oblast - The decision to abandon the lawsuit without movement from March 1, 2018]. Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/72553868 [in Ukrainian].

Volochysʹkyy rayonnyy sud Khmelʹnytsʹkoyi oblasti- Ukhvala pro zalyshennya pozovnoyi zayavy bez rukhu vid 1 bereznya 2018 roku [Volochysky District Court of the Khmelnytsky Oblast - The decision to abandon the lawsuit without movement from March 1, 2018]. Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/72553835 [in Ukrainian].

Markivsʹkyy rayonnyy sud Luhansʹkoyi oblasti – Ukhvala vid 26 bereznya 2018 r. [Markivsky District Court of Lugansk Oblast - Decree of March 26, 2018] Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/72947323 [in Ukrainian].

Anna Vronsʹka «Vykonannya zavdannya sudochynstva - sprava sudu chy storin?» [Anna Vronskaya "Execution of the task of legal proceedings - a case or parties?"]. Retrieved from http://blog.liga.net/user/avronskaya/article/26679 [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny Pro advokaturu ta advokat·sʹku diyalʹnistʹ [Law of Ukraine On Advocacy and Advocacy]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5076-17. [in Ukrainian].

Tsyvilʹnyy protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny [Civil Procedural Code of Ukraine]. (2004). Vidomosti Verkhovnoyi Rady . – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/ed20170803 [in Ukrainian].

Rishennya Yevropeysʹkoho sudu z prav lyudyny u spravi «Kushch proty Ukrayiny» vid 3 hrudnya 2015 roku (Zayava № 53865/11). [Judgment of the European Court of Human Rights in the case "Bushch v. Ukraine" dated December 3, 2015 (Statement No. 53865/11)] Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_b14/print151003107534534 [in Ukrainian].

Rishennya Yevropeysʹkoho sudu z prav lyudyny u spravi «Kharchenko proty Ukrayiny» vid 10 lyutoho 2011 roku (Zayava N 40107/02) [Judgment of the European Court of Human Rights in the case of "Kharchenko v. Ukraine" dated February 10, 2011 (Statement N 40107/02)]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_662/print1511902462517835 [in Ukrainian].

Yevropeysʹka konventsiya z prav lyudyny, Kerivnytstvo po statti 5 Yevropeysʹkoyi konventsiyi z prav lyudyny, prava na svobodu ta bezpeku - onovlennya 30 kvitnya 2018 roku [European Convention on Human Rights Right, Guide on Article 5 of the European Convention on Human Rights Right to liberty and security- Updated on 30 April 2018]. Retrieved from https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_5_ENG.pdf. [in English]. https://doi.org/10.5040/9781472561725.0011

Savenko, M.D. (2008). Bukva i dukh u tlumachenni pravovykh norm. [Spirit and letter in the interpretation of the legal norms]. Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky. - NaUKMA Reserch Papers Law. V. 77. (pp.15-16). Kyiv: Кyiv-Mohyla Academy. [in Ukrainian].

Bernyukov, A. M., Loboda, YU. P., Malyshev, B. V., Pohrebnyak, S. P., Rabinovych, S. P., Smorodynsʹkyy, V. S. & Stovba, O. V., Bihun, V. S. (Ed.) (2009). Pravosuddya: filosofsʹke ta teoretychne osmyslennya . [Justice: Philosophical and Theoretical Understanding]. Kyiv: Library of the International Journal "Problems of the Philosophy of Law". [in Ukrainian].

Kostyuchenko, O. (1996). Reviziyni zasady perehlyadu kryminalʹnykh sprav u apelyatsiynomu i kasatsiynomu poryadku. [Audit bases for review of criminal cases in appeal and cassation]. (9). Pravo Ukrayiny. — Law of Ukraine. Kyiv: Law of Ukraine. [in Ukrainian].

Gadamer KH.-G. (1988). Istina i metod: Osnovy filosofskoy germenevtiki [Truth and Method: The Basics of Philosophical Hermeneutics]. B.N. Bessonov (Ed.). Moskva: Progress. [in Russian].

Zvit shchodo verkhovenstva prava, pryynyatyy Venetsiansʹkoyu Komisiyeyu na 86-mu plenarnomu zasidanni 25–26 bereznya 2011 r. na osnovi zauvazhenʹ yiyi chleniv Pʺyetera Van Dizka (Niderlandy), Hret Khaller (Shveytsariya), Dzhefri Dzhouela (Spoluchene Korolivstvo), Kaarlo Tuori (Finlyandiya). [The Rule of Law Report adopted by the Venice Commission at its 86th plenary meeting on March 25-26, 2011 on the basis of comments by its members, Pieter Van Dyck (Netherlands), Gretz Haller (Switzerland), Jeffrey Joeule (United Kingdom), Kaarlo Toorie (Finland)] Retrieved from http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-ukr. [in Ukrainian].

Marmazov, V. (2004). Osoblyvosti teleolohichnoho tlumachennya Yevropeysʹkoyi Konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny ta osnovnykh svobod [Features of the teleological interpretation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. Retrieved from http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=14&d=410 . [in Ukrainian].

Koziubra M. I. (2008). Dykhotomiya bukvy i dukhu prava: vynyknennya problemy, yiyi aspekty ta napryamy vyrishennya. [Dichotomy between spirit and letter of law: the origin of the problem, its aspects and the directions of its resolving]. Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky. - NaUKMA Reserch Papers Law. V. 77. (pp.3-8). Kyiv: Кyiv-Mohyla Academy. [in Ukrainian].


Copyright (c) 2019 Anastasiia Ulasevych

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.