DOI: https://doi.org/10.18523/2617-2607.2018.99-109

Кримінальна та адміністративно-деліктна відповідальність

Denys Azarov

Анотація


У статті розглянуто ознаки кримінальної та адміністративно-деліктної відповідальності та обґрунтовано висновок про їхню сутнісну тотожність. У контексті ухвалення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» та законодавчого запровадження категорії «кримінальний проступок» визначаються перспективи розвитку та узгодження кримінального та адміністративно-деліктного законодавства.

Матеріал надійшов 07.12.2018


Ключові слова


кримінальна відповідальність; адміністративно-деліктна відповідальність; кримінальне правопорушення; класифікація кримінальних правопорушень

Повний текст:

PDF

Посилання


Ukaz Prezydenta Ukrayiny Pro rishennya Rady natsionalʹnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 15 lyutoho 2008 roku «Pro khid reformuvannya systemy kryminalʹnoyi yustytsiyi ta pravookhoronnykh orhaniv» 8 kvitnya 2008 r. № 311/2008 [Decree of the President of Ukraine On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated February 15, 2008 "On the progress of the reform of the criminal justice system and law enforcement agencies"]. zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/311/2008. [in Ukrainian].

Proekt Zakonu Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo sproshchennya dosudovoho rozsliduvannya okremykh katehoriy kryminalʹnykh pravoporushenʹ» 20 kvitnya 2018 r. № 7279-d: [Draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Facilitation of Pre-trial Investigation of Certain Categories of Criminal Offenses"]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63928. [in Ukrainian].

Poyasnyuvalʹna zapyska do proektu Zakonu Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv shchodo sproshchennya dosudovoho rozsliduvannya okremykh katehoriy kryminalʹnykh pravoporushenʹ» 20 kvitnya 2018 r. № 7279-d.[ Explanatory note to the Draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts Concerning the Facilitation of Pre-trial Investigation of Certain Categories of Criminal Offenses"]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63928. [in Ukrainian].

Petryshyn, O.V., Pohrebnyak, S.P., Smorodynsʹkyy V.S. et al. Petryshyn O.V. (Ed.). (2015). Teoriya derzhavy i prava. [Theory of State and Law]. Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].

Rabinovych P.M. (2008). Osnovy zahalʹnoyi teoriyi prava ta derzhavy. [Fundamentals of the general theory of law and state] (10 nd ed., rev.). Lʹviv: Kray. [in Ukrainian].

Oborotov, YU. N. (Ed.). (2011). Obshcheteoreticheskaya yurisprudentsiya. [General theoretical jurisprudence].Odesa: Feniks. [in Russian].

Bilozʹorov, Ye. V., Vlasenko, Horova, O. B. Zavalʹnyy, A. M. Zayatsʹ, N. V. (Et al.) Husaryev, S.D. & Tykhomyrov, O.D. (Ed.). (2017). Teoriya derzhavy ta prava [The theory of state and law ]. Kyiv: NAVS, Osvita Ukrayiny. [in Ukrainian].

Kelʹman, M. S. & Murashyn, O. H. (2006). Zahalʹna teoriya derzhavy ta prava. [General theory of state and law]. Kyiv: Kondor. [in Ukrainian].

Koziubra, M.I. (Ed.). (2015). Zahalʹna teoriya prava. [General theory of law]. Kyiv: Vaite. [in Ukrainian].

Borysov, V.I., Tatsiy, V.Ya., Tyutyuhin V.I. (Et al.). Tatsiy, V.Ya., Borysova, V.I., Tyutyuhin V.I. (Ed.). (2015). Kryminalʹne pravo Ukrayiny: Zahalʹna chastyna.[Criminal Law of Ukraine: General Part]. (5 nd ed., rev.). Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].

Navrotsʹkyi, V.O. (Ed.). (2013). Ukrayinsʹke kryminalʹne pravo. Zahalʹna chastyna [Ukrainian Criminal Law. General part]. Kyiv: Yurinkom Inter. [in Ukrainian].

Dudorov O.O. & Khavronyuk M.I., Khavronyuk M.I. (Ed.). (2014). Kryminalʹne pravo. [Criminal Law]. Kyiv: Vaite. [in Ukrainian].

Konversʹkyy A.Ye. (2015). Lohika. [Logic]. (5 nd ed., rev.). Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury. [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo humanizatsiyi vidpovidalʹnosti za pravoporushennya u sferi hospodarsʹkoyi diyalʹnosti: 15.11.2011 № 4025-VI. [Law of Ukraine On amendments to certain legislative acts of Ukraine concerning humanization of liability for offenses in the sphere of economic activity]. zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4025-17. [in Ukrainian].

Voyshvillo Ye.K. (1967). Ponyatiye. [Concept]. Moskva: Moscow University Press. [in Russian].

Voyshvillo, Ye.K. & Degtyarev, M.G. (1994). Logika kak chast' teorii poznaniya i nauchnoy metodologii Kn. II. Ponyatiye [Logic as part of the theory of knowledge and scientific methodology. Prince ІІ. Concept]. Moskva: Nauka. [in Russian].

Uotson S.R.-mladshiy. Brakon'yer, ubivshiy sotni oleney, byl prigovoren k neodnokratnomu prosmotru «Bembi». Wootson C.R. Jr. [A poacher who killed hundreds of deer was sentenced to repeatedly watch «Bambi»]. The Whashington Post. 2018.12.17 washingtonpost.com Retieved from https://www.washingtonpost.com/science/2018/12/17/poacher-who-killed-hundreds-deer-was-sentenced-repeatedly-watch-bambi. [in English].

Onishchenko, N.M. (Et al.). Baulin, Yu. V. (Ed.). (2013). Yurydychna vidpovidalʹnistʹ: problemy vyklyuchennya ta zvilʹnennya. [Legal liability: problems of exclusion and dismissal]. Donetsʹk: Kalʹmius. [in Ukrainian].

Okrema dumka suddi Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny Koziubry M.I. stosovno Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny vid 27.10.1999 № 9-rp/99 [A separate opinion of the judge of the Constitutional Court of Ukraine Koziubry M.I. in relation to the Decision of the Constitutional Court of Ukraine dated October 27, 1999 No. 9-rp / 99]. ccu.gov.ua Retrieved from http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/9-rp_1999-2.doc. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.2753/rsd1061-0014450215

Zagryatskov, M. D. (1924). Administrativnaya yustitsiya i pravo zhaloby. V teorii i zakonodatel'stve. [Administrative justice and the right of complaint. In theory and legislation]. Moskva: Pravo i zhizn'.[in Russian].

Kolpakov, V.K. (2005). Deliktnyy fenomen v administratyvnomu pravi Ukrayiny. [Delict phenomenon in the administrative law of Ukraine]. Doctor’s thesis. Kyiv: NAVS. [in Ukrainian].

Bohatyrʹov, I. & Savchenko, A. (2016). Kryminalʹna vidpovidalʹnistʹ yak suchasna problema kryminalʹnoho prava Ukrayiny. [Criminal liability as a modern problem of the criminal law of Ukraine]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo. - Entrepreneurship, economy and law, 2. (pp. 133–137). [in Ukrainian].

Litoshenko, O.S. (2005). Administratyvna vidpovidalʹnistʹ v systemi yurydychnoyi vidpovidalʹnosti. [Administrative responsibility in the system of legal responsibility]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Luk’yanetsʹ, D.M. (2015). Administratyvno-deliktni vidnosyny v Ukrayini: teoriya ta praktyka pravovoho rehulyuvannya [Administrative and tort relations in Ukraine: the theory and practice of legal regulation]. Sumy: Universytet·sʹka knyha, 2015. [in Ukrainian].


Copyright (c) 2019 Denys Azarov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.