DOI: https://doi.org/10.18523/2617-2607.2019.3.63-69

Виконання судових рішень про стягнення аліментів в Україні: аналіз актуальних питань

Denys Ishchenko

Анотація


У статті проведено аналіз законодавчих новел, що стосуються виконання судових рішень про стягнення  аліментів. Розглянуто доречність запровадження  нових  повноважень  для  виконавців з погляду дотримання справедливого балансу між інтересами суспільства та інтересами боржника. Досліджено судову практику щодо оскарження дій виконавців під час здійснення ними нових повноважень. Вказано на неправильність надання нових  прав  виключно  державним  виконавцям. З метою дотримання справедливого балансу запропоновано розширити перелік випадків, за яких заборонено застосовувати обмеження щодо боржників у виконавчих провадженнях зі стягнення аліментів. Зазначено про небезпеку зловживань виконавцями під час виконання рішень про стягнення аліментів унаслідок зміни порядку судового контролю в цій категорії справ із попереднього на наступний. Рекомендовано внесення змін до законодавства для надання приватним виконавцям таких самих повноважень у провадженнях зі стягнення аліментів, як і державним виконавцям.

Матеріал надійшов 28.02.2019


Ключові слова


примусове виконання рішень; виконавче провадження; державний виконавець; приватний виконавець; цивільний процес; стягнення аліментів; судовий контроль; справедливий баланс

Повний текст:

PDF

Посилання


Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. [in Ukrainian].

Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_004?lang=uk. [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia zakhystu prava dytyny na nalezhne utrymannia shliakhom vdoskonalennia poriadku prymusovoho stiahnennia zaborhovanosti zi splaty alimentiv : Zakon Ukrainy vid 07.12.2017 r. № 2234-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2234-19. [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo stvorennia ekonomichnykh peredumov dlia posylennia zakhystu prava dytyny na nalezhne utrymannia : Zakon Ukrainy № 2475-VIII vid 03.07.2018. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2475-19. [in Ukrainian].

Pro vykonavche provadzhennia : Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 r. № 1404-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19. [in Ukrainian].

Pro zabezpechennia bezpeky osib, yaki berut uchast u kryminalnomu sudochynstvi : Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 r. № 3782-XII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia pereliku ta Pravyl zastosuvannia spetsialnykh zasobiv viiskovosluzhbovtsiamy Natsionalnoi hvardii pid chas vykonannia sluzhbovykh zavdan : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.12.2017 r. № 1024. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2019. № 8. St. 250.

Pronskyi E., Kolesnikova M. Orhanizatsiino-pravovi zasady zdiisnennia sudovoho kontroliu v Ukraini. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 2/2. S. 130–135. [in Ukrainian].

Protokol do Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/994_535?lang=uk.

Protokol № 4 do Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod, yakyi harantuie deiaki prava i svobody, ne peredbacheni v Konventsii ta u Pershomu protokoli do nei. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_059. [in Ukrainian].

Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi «Intersplav» proty Ukrainy». Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_194. [in Ukrainian].

Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi «Iurii Mykolaiovych Ivanov proty Ukrainy». Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_479. [in Ukrainian].

Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi «Sporronh ta Lonrot proty Shvetsii». Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_098. [in Ukrainian].

Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi «Ukraina-Tiumen» proty Ukrainy». Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_595. [in Ukrainian].

Ukhvala Dnipropetrovskoho raionnoho sudu Dnipropetrovskoi oblasti vid 15.01.2019 r., sudova sprava № 175/4698/16-ts. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79690919. [in Ukrainian].

Ukhvala Karlivskoho raionnoho sudu Poltavskoi oblasti vid 13.02.2019 r., sudova sprava № 531/160/19. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79790540. [in Ukrainian].

Ukhvala Khortytskoho raionnoho sudu m. Zaporizhzhia vid 11.02.2019 r., sudova sprava № 337/291/19. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79797660. [in Ukrainian].

Ukhvala Malynovskoho raionnoho sudu m. Odesy vid 20.11.2018 r., sudova sprava № 521/17381/14-ts. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77997985. [in Ukrainian].

Ukhvala Oktiabrskoho raionnoho sudu m. Poltavy vid 13.12.2018 r., sudova sprava 554/8784/18. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79267473. [in Ukrainian].

Ukhvala Prydniprovskoho raionnoho sudu m. Cherkasy vid 04.01.2019 r., sudova sprava № 2-829/08. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79161502. [in Ukrainian].

Ukhvala Vinnytskoho miskoho sudu Vinnytskoi oblasti vid 04.02.2019 r., sudova sprava № 127/2-3841/2009. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79633465. [in Ukrainian].

Zauvazhennia Holovnoho yurydychnoho upravlinnia Verkhovnoi Rady Ukrainy do Proektu Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia zakhystu prava dytyny na nalezhne utrymannia shliakhom vdoskonalennia poriadku prymusovoho stiahnennia zaborhovanosti zi splaty alimentiv. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62857. [in Ukrainian].


Copyright (c) 2019 Denys Ishchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.