Реформування законодавства у сфері колективних трудових відносин за участю профспілки

Автор(и)

  • Ivan Yatskevych кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватного права Національного університету «Києво-Могилянська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9734-0671

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2607.2020.6.57-72

Ключові слова:

первинна профспілкова організація, соціальний діалог, колективний договір, гарантії діяльності профспілок, приєднання до колективного договору, представництво інтересів трудового колективу, колективно-трудові відносини

Анотація

Публікацію присвячено проблемним питанням реформування законодавства, що регулює колективно-трудові відносини за участю профспілки, яка представляє інтереси та захищає права найманих працівників, що входять до трудового колективу, під час ведення колективних переговорів, укладення колективного договору, здійснення соціального діалогу на локальному рівні. Здійснено аналіз проєктів законів «Про працю», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)», про внесення змін до Закону України «Про колективні договори і угоди» з метою виявлення основних тенденцій запропонованих законодавчих ініціатив, їх наукового аналізу та формулювання власних висновків щодо прогнозованого впливу цих проєктів на стан правового регулювання та ефективність функціонування профспілкового руху в Україні.
Аналіз запропонованих змін до законодавства та відповідні висновки зроблено з урахуванням останніх тенденцій розвитку практики правозастосування судами положень законодавства щодо пріоритетного права первинної організації профспілки представляти інтереси трудового колективу під час ведення колективних переговорів щодо укладення чи внесення змін до колективного договору на підприємстві чи в установі. Проведено аналіз проблемних щодо правозастосування та наукового дослідження положень чинного законодавства про гарантії здійснення повноважень профспілками з урахуванням положень Конституції України, Конвенції МОП No 87 та судової практики, що склалася.
Наголошено на узгодженні принципу верховенства права та принципу законності, принципу репрезентативності та реального представництва інтересів трудового колективу під час вирішення в судовому порядку спорів щодо представництва інтересів трудового колективу і можливості приєднання новоствореної первинної профспілкової організації до чинного колективного договору.
Зроблено висновок про негативну тенденцію подальшого послаблення позицій профспілок як представників трудових колективів, наділених представницькими та захисними функціями у відносинах з роботодавцем. Також у підсумку наголошено на тому, що прийняття та імплементація зазначених вище законодавчих ініціатив призведе до поглиблення кризи профспілкового руху та до погіршення соціальних стандартів і негативно вплине на процеси соціальної захищеності людини в державі. Вбачаються підстави стверджувати про формування судової практики щодо визнання рад трудового колективу рівноправними за своїм правовим статусом представниками інтересів трудових колективів у колективних переговорах. Водночас практика невизнання права новоствореної профспілки приєднатися до чинного колективного договору залишається незмінною. Наголошено на необхідності удосконалення системи нормативних гарантій діяльності профспілок та створення дієвих механізмів недопущення зловживання правом, зокрема нормативними гарантіями, суб’єктами колективно-трудових відносин.

Посилання

The Constitution of Ukraine. (1996). Adopted 28 June 1996. zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Right to Work Laws. (n.d.). National Conference of State Legislatures. https://www.ncsl.org/research/labor-and-employment/right-to-work-laws-and-bills.aspx

Ellwood, D. T., & Fine, G. (1987). The Impact of Right-to-Work Laws on Union Organizing. Journal of Political Economy, 95(2), 250–273. https://doi.org/10.1086/261454

ECHR. (2019). Guide on Article 11 of the European Convention on Human Rights. (O. Drozdov, O. Drozdova, Trans.). https://www.echr.com.ua/publication/svoboda-zibran-ta-obyednannya/ [in Ukrainian].

Protsevskyi, О. I. (2012). Chy zabezpechuie chynne zakonodavstvo mozhlyvist profspilkam Ukrainy realno vplyvaty na rehuliuvannia trudovykh vidnosyn [Does current legislation provide an opportunity for trade unions of Ukraine to impact effectively the regulating of labour relations?]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Pravo – The Collection of Research Papers of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 18, 13–18 [in Ukrainian].

Draft Law on Labour No. 2708. (2019). https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67833 [in Ukrainian].

Draft Law on amendment of some legislative acts of Ukraine (regarding certain issues of trade unions functioning) No. 2681. (2019). http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67792 [in Ukrainian].

The Labor Code of Ukraine, No. 322-VIII. (1971). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/322-08#Text [in Ukrainian].

On Trade Unions, Their Rights and Guarantees of Activity: The Law of Ukraine No. 1045-XIV. (1999). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/1045-14#Text [in Ukrainian].

Shetova, Yu. M. (2013). A problem of legal status of the primary trade-union organization election authority on an enterprise, establishment or organization. Public Law, 1, 218–221 [in Ukrainian].

Dmytrenko, Yu. P. (2009). Labour Law of Ukraine. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Hetmantseva, N. D., & Kozub, I. H. (2010). Zakon Ukrainy “Pro kolektyvni dohovory i uhody” potrebuie zmin [The Law of Ukraine On Collective Contract and Agreements needs amendments]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo – Entrepreneurship, Economy and Law, 3(171), 48–51 [in Ukrainian].

Prylypko, S. M., & Yaroshenko, O. M. (2008). Trudove pravo Ukrainy [Labour Law of Ukraine]. Kharkiv: Vapniarchuk N. M. [in Ukrainian].

Voloshchuk, T. V. (2018). Preemptive Right to Keep the Position During Dismissal. The Journal of Eastern European Law, 54, 11–16. http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2018/08/voloshchuk_54.pdf [in Ukrainian].

Bohutska, L. P. (2019). Shho peredbachaje perevazhne pravo osoby na ukladennja trudovogho doghovoru u razi povorotnogho pryjnjattja na robotu [What does preferential right of a person for employment contract in case of reemployment mean]. http://ukrainepravo.com/news/companies/legal-advice-employment-contract-in-case-of-return-employment/ [in Ukrainian].

Osovyy, G. (2018). The Trade Union Movement in Ukraine: Current Situation and Prospects. Journal of the Academy of Labour, Social Relations and Tourism, 1, 76–85. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VAPSV_2018_1_19 [in Ukrainian].

Kyrylenko, O. M. (2014). Profspilkovyj rukh v Ukrajini: suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku [The Trade Union Movement in Ukraine: Current Situation and Prospects].

Aktualjni problemy jurydychnoji nauky na shljakhu suchasnoji rozbudovy derzhavy i suspiljstva – Current Issues of Jurisprudence on the way of modern development of the state and Society: Conference proceedings, Sumy, 5-7 June 2014 (pp. 159–163). Sumy [in Ukrainian].

Case No. 641/8162/19, proceeding No. 2/641/377/2020. (2020, February 03). https://reyestr.court.gov.ua/Review/87470035 [in Ukrainian].

Case No. 641/8162/19, proceeding No. 22ц/818/2710/2711/20. (2020, June 16). https://reyestr.court.gov.ua/Review/89881558 [in Ukrainian].

ILO. (1948). C087 – Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87). https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087

On Social Dialogue in Ukraine: The Law of Ukraine No. 2862-17. (2010). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2862-17#Text [in Ukrainian].

Simutina, Ya. (2017). The moment when the union’s legal capacity begins in the context of prohibition of right abuse. Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Jurisprudence, 29(2), 41–44. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2017_29(2)__12 [in Ukrainian].

Simutina, Ya. (2010). Do pytannja vyznachennja sfery diji kolektyvnykh doghovoriv ta ughod [On the issue of defining the collective contracts and agreements jurisdiction]. Scientific Journal “Chronicles of KUL”, 2, 186–190. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/23544 [in Ukrainian].

Heneralna uhoda pro rehuliuvannia osnovnykh pryntsypiv i norm realizatsii sotsialno-ekonomichnoi polityky i trudovykh vidnosyn v Ukraini na 2019-2021 roky [The General Agreement on Regulating the Main Principles and Norms of Social Policy Implementation in Ukraine for 2019-2021]. (2019). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/go/n0001120-19 [in Ukrainian].

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo dii kolektyvnykh dohovoriv [Draft Law On Amending Certain Laws of Ukraine regarding collective agreements application] No. 3204. (2020). http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68359 [in Ukrainian].

Zakonodavcha initsiatyva pro poshyrennia koldohovoru na chleniv profspilky [Legislative Initiative of extending collective bargaining agreements on trade union’s members]. (2020, March 25). pon.org.ua. https://pon.org.ua/novyny/7729-zakonodavcha-ncativa-pro-poshirennya-koldogovoru-na-chlenv-profsplki.htmlpf3511=68359 [in Ukrainian].

Kudinska, I., & Sandul, G. (2020). Obmezhennia dii kolektyvnykh dohovoriv: zakonoproekt No. 3204 [Limitation of applying of collective agreements: draft law No. 3204]. trudovi.org. http://trudovi.org/show-news/Trudovi-prava/koldogovory-3204 [in Ukrainian].

Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy (shchodo okremykh pytan diialnosti profesiinykh spilok)” [An Explanatory Note to the Draft Law of Ukraine On Amending Certain Laws of Ukraine (Regarding Specific Issues of Trade Unions Activity]. (2019). http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67792&pf35401=516383 [in Ukrainian].

Kudinska, I., & Sandul, G. (2020). Nastup na profspilky yak koruptsiohennyi factor [Attack on Trade Unions as a Corruption Driving Factor]. trudovi.org. http://trudovi.org/show-news/Trudovi-prava/nasty-na-profspilky-corruption [in Ukrainian].

The Civil Code of Ukraine. (2003). Official Bulletin of Ukraine, 11, 461 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-23