Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.

 • Автор погоджується з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ до оформлення статей, які подаються для опублікування у фаховому часописі з права «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки»

(входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорія "Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409)).

 Редакція журналу «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки» приймає до розгляду тексти у галузі юридичних наук: наукові статті, рецензії на наукові праці, огляди судової практики та новітнього законодавства.

Статті повинні мати оригінальний дослідницький характер, відповідати критеріям науковості, мати певну наукову новизну, теоретичну та/або практичну значущість, засвідчувати належну обізнаність автора із відповідною літературою з тематики дослідження.

Фактом подання матеріалів до журналу автор висловлює згоду з його редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

 ЯК ПОДАТИ СТАТТЮ:

Матеріали подаються через сайт журналу або надсилаються електронною поштою редакційній колегії журналу за адресою: nrpl@ukma.edu.ua

Для того, щоб мати можливість надсилати рукописи у наше видання через сайт, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Зверніть увагу: в пункті реєстраційної анкети "Зареєструватися як" необхідно обрати варіант "Автор: Має можливість надсилати статті до журналу".

Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису для публікації.

Строки подання: весняний випуск – до 15 квітня, в осінній – до 15 жовтня.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

Статті до періодичного фахового видання «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки» подаються з дотриманням вимог до їх оформлення.

 1. Орієнтовний обсяг15–45 тис. знаків (з пробілами); мовиукраїнська, англійська.
 2. Структура: наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 1. Матеріали подаються в електронному варіанті у програмі Місrosoft Word (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі береги – 2 см) у форматі doc (docx) без переносів у словах.
 2. Перед основним текстом статті зазначається:

– УДК (ліворуч напівжирним шрифтом);

– ORCID (за наявності);

– ліворуч прізвище та ініціали автора (авторів) у називному відмінку (курсивом);

назва публікації по центру сторінки великими (прописними) напівжирними літерами;

анотація мовою публікації (курсивом) обсягом не менше 1000 знаків з пробілами;

ключові слова (не більше п’яти, жодне з яких не дублює слова з назви; для україномовної статті - українською мовою, для англомовної – англійською мовою).

 1. 5. Вимоги до оформлення основного тексту статті:

– Оформлення внутрішньотекстових посилань здійснюється мовою оригіналу відповідно до міжнародного стилю цитування Chicago Style: Notes and Bibliography (Чикаго стиль: виноски та бібліографія).

 1. 6. Після основного тексту статті подається:

6.1. список використаних джерел мовою оригіналу, який оформлюється за Chicago Style: Notes and Bibliography (Чикаго стиль: виноски та бібліографія) (див. зразок оформлення за посиланням), упорядковується за абеткою. Нормативно-правові акти та судові рішення у список літератури можна не включати, але подавати на них посторінкове посилання.  

6.2. список використаних джерел англійською мовою під заголовком References. Дані у бібліографічному описі подаються у перекладі англійською мовою, якщо відповідне джерело містить автентичний переклад його бібліографічних даних. Якщо такого автентичного перекладу немає, то бібліографічні дані транслітеруються латинкою, а в квадратних дужках подається переклад назви джерела англійською мовою.

Для автоматичної транслітерації українських джерел варто скористатись сайтом для транслітерації з української на латинку за паспортним стандартом 2010; для транслітерації російськомовних джерел – скористатись сайтом транслітерації з російської на латинку (опція «как на загранпаспорт»).

Якщо праці, на які посилається автор статті, мають ідентифікатор DOI, то його необхідно зазначати.

Для полегшення оформлення бібліографії варто скористатися бібліографічними менеджерами, наприклад:  Zotero, Mendeley, EndNote, які допоможуть уникнути помилок в оформленні списку літератури. Для автоматичного формування бібліографічного опису джерела за стандартом Chicago Style: Notes and Bibliography можна скористатися ресурсом за посиланням: https://www.citationmachine.net/chicago або https://www.grafiati.com/uk/

6.3. англійською мовою, якщо стаття українською, й українською, якщо англійською:

 • ліворуч ініціали та прізвище автора (авторів) (курсивом);
 • назва публікації по центру сторінки великими напівжирними літерами;
 • розширена анотація (не менше 2000 знаків, курсивом), яка повинна: розкривати суть статті і результати досліджень, не містити загальних фраз, другорядної інформації; бути зрозумілою без ознайомлення із основним змістом статті;
 • Ключові слова / Keywords.

6.4. дата подання до редколегії арабськими цифрами праворуч (курсивом).

7. Автори статей також мають подати українською та англійською мовами відомості про автора, які включають такі дані:

– прізвище, ім’я та по батькові

– науковий ступінь та вчене звання (за наявності),

– місце основної роботи, посада;

– номер телефону, e-mail

Подаючи статтю, автор гарантує наявність у нього авторських прав на рукопис і дає згоду на публікацію тексту та додаткової інформації (заповнена авторська угода) – можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та поширювати зміст статті з навчальною та науковою метою із зазначенням авторства, згода на обробку персональних даних.

У разі подання статті через сайт факт подання матеріалів до журналу є свідченням згоди автора з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

Подані рукописи проходять обов’язкову перевірку на дотримання вимог академічної доброчесності, внутрішнє рецензування редакційною колегією та зовнішнє анонімне рецензування провідними фахівцями у темі поданого рукопису. Статті, рекомендовані до друку редакційною колегією, проходять редагування, коригування та технічну верстку.

Публікація в журналі БЕЗКОШТОВНА.

Зразок оформлення

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.