NaUKMA Research Papers. Law
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2617-2607
E-ISSN: 2663-0621

Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Редакція журналу «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки» приймає до розгляду раніше не публіковані тексти у галузі юридичної науки за визначеними типами і тематичним спрямуванням. Статті повинні мати оригінальний дослідницький характер, відповідати критеріям науковості, мати певну наукову новизну, теоретичну та/або практичну значущість, засвідчувати належну обізнаність автора із відповідною літературою з тематики дослідження.

Фактом подання матеріалів до журналу автор висловлює згоду з його редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

 

ЯК ПОДАТИ СТАТТЮ:

Матеріали подаються через сайт / або надсилаються електронною поштою редакційній колегії журналу за адресою: nrpl@ukma.edu.ua

Для того, щоб мати можливість надсилати рукописи у наше видання через сайт, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Зверніть увагу: в пункті реєстраційної анкети "Зареєструватися як" необхідно обрати варіант "Автор: Має можливість надсилати статті до журналу".

Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису для публікації.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

Статті до періодичного фахового видання «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки» подаються з дотриманням вимог до їх оформлення.

1. Орієнтовний обсяг ‒ 15–45 тис. знаків; мови – українська, англійська.

Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2. Матеріали подаються в електронному варіанті у програмі Місrosoft Word (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі береги – 2 см) у форматі doc. Без переносів у словах.

3. Перед основним текстом статті зазначається:

– УДК (ліворуч напівжирним шрифтом)

– ліворуч прізвище та ініціали автора (авторів) у називному відмінку (курсивом);

– назва публікації по центру сторінки великими (прописними) напівжирними літерами;

– анотація мовою публікації (курсивом) обсягом не менше 1000 знаків з пробілами;

– ключові слова (не більше п’яти, жодне з яких не дублює слова з назви; для україномовної статті - українською мовою, для англомовної – англійською мовою).

4. Вимоги до оформлення основного тексту статті

• Оформлення внутрішньотекстових посилань в тексті статті має відповідати ДСТУ 8302:2015;

• У тексті статті слід використовувати поліграфічні лапки: «...».

• За наявності у цитатах слів у лапках, використовується система подвійних лапок (лапки в лапках): «……….“ …”…….».

• Знак дефісу (-) не виокремлюють пробілами (будь-який, історико-філософська, врешті-решт) і не використовують замість тире (–).

• Знак тире (–) обов’язково виокремлюють пробілами.

• Використання довгого тире (―) у тексті і списку літератури не передбачено

• Оформлення дат. Приклади: 16 лютого 2010 р.; 1912 р.; у 1824 – 1826 рр.; у 1860-х рр. (не у 60-х рр. ХІХ ст.!); на зламі 1960–1970-х рр.; ХІХ – початку ХХ ст.; XVII – XVIII ст.

• У назві статті або при першому згадуванні будь-якої особи у тексті подаються її ім’я та прізвище (Густав Шпет). При подальшому згадуванні – ініціал і прізвище (через пробіл) : Г. Шпет.

• Імена та прізвища іноземних авторів подаються у відповідності до норм чинного правопису, згідно з яким подвоєння приголосних у власних іменах зберігається: Дж. Локк, Іммануїл Кант, Т. Гоббс, Е. Гуссерль.

• При транслітерації іноземних імен та прізвищ літера Г(г) відповідає літері Н(h), літера Ґ (ґ) – літері G (g) : М. Гайдеґґер, Геґель, Карл Ґустав Юнґ.

• Знак апострофу має виглядати так: ’

5. Після основного тексту статті подається:

– список використаних джерел мовою оригіналу (Бібліографічний опис у бібліографічних списках складається згідно з ДСТУ 8302:2015);

– додатковий список використаних джерел, який оформлюється за АРА стилем під заголовком References. Зразок оформлення див. за посиланням. Для полегшення оформлення бібліографії варто скористатися бібліографічними менеджерами, наприклад: GrafiatiZoteroMendeleyEndNote, які допоможуть уникнути помилок в оформленні списку літератури. Також, для автоматичного формування бібліографічного опису джерела за стандартом АРА можна скористатися ресурсом за посиланням. Дані у бібліографічному описі подаються у перекладі англійською мовою, якщо відповідне джерело містить автентичний переклад його бібліографічних даних. Якщо такого автентичного перекладу немає, то бібліографічні дані транслітеруються латинкою, а в квадратних дужках подається переклад назви джерела англійською мовою. Для автоматичної транслітерації українських джерел варто скористатись сайтом для транслітерації з української на латинку за паспортним стандартом 2010; для транслітерації російськомовних джерел – скористатись сайтом транслітерації з російської на латинку (опція "как на загранпаспорт").

Якщо праці, на які посилається автор статті, мають DOIїх необхідно зазначати;

– англійською мовою, якщо стаття українськомовна, й українською, якщо стаття англомовна:

   • ліворуч ініціали та прізвище автора (авторів) (курсивом);
   • назва публікації по центру сторінки великими напівжирними літерами;
   • розширена анотація для україномовної статті – англійською мовою, для англомовної – українською мовою (1800-2000 знаків, курсивом). Анотація повинна розкривати суть статті і результати досліджень, не містити загальних фраз, другорядної інформації. Анотація сама по собі повинна бути зрозумілою без ознайомлення із основним змістом статті;
   • Ключові слова / Keywords.

– дата подання до редколегії арабськими цифрами праворуч (курсивом).

 Автори статей також мають подати про себе такі дані (українською та англійською мовами):

• прізвище, ім’я та по батькові

• науковий ступінь та вчене звання (за наявності),

• місце основної роботи, посада;

• номер телефону, e-mail

Подаючи статтю, автор гарантує наявність у нього авторських прав на рукопис і дає згоду на публікацію тексту та додаткової інформації (заповнена авторська угода) – можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та поширювати зміст статті з навчальною та науковою метою із зазначенням авторства, згода на обробку персональних даних.

У разі подання статті через сайт факт подання матеріалів до журналу є свідченням згоди автора з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

Статті, рекомендовані до друку редакційною колегією, проходять редагування, коригування та технічну верстку.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.

 2. Автор погоджується з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

 3. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

 

Положення про авторські права

Автори зберігають за собою авторські права на твір на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, котра дозволяє іншим особам вільно поширювати опублікований твір з обов’язковим посиланням на його авторів та його першу публікацію в цьому журналі.

Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного поширення твору в тому вигляді, в якому його було опубліковано в журналі (наприклад, розміщувати роботу в електронному репозитарії установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на його першу публікацію.

Політика журналу дозволяє розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у репозитаріях установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання його до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.