Про журнал

Галузь та проблематика
Процес рецензування
Періодичність публікації
Політика відкритого доступу
Архівування
Редакційна політика та етичні норми
Політика відкликання публікацій
Вартість публікації
Індексування
Політика самоархівування
Історія журналу

Галузь та проблематика

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки» засноване для публікації результатів науково-дослідних робіт, теоретичних та емпіричних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, студентів, присвячених широкому колу питань сучасної юридичної науки. Тематичне розмаїття статей охоплює питання щодо:

- актуальних проблем загальної теорії й філософії права;

- публічного та приватного права;

- прав людини та верховенства права.

На сторінках журналу також публікуються рецензії на наукові праці, огляди судової практики та оновлення законодавства.

 

Процес рецензування

Основна мета рецензування полягає у підвищенні наукової цінності статей, які публікуються у журналі, шляхом формування об’єктивних процедур відбору авторських рукописів і визначення зважених підходів до розробки рекомендацій щодо їх поліпшення.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідно до встановлених вимог. З метою визначення міри відповідності даним вимогам, наукові статті проходять первинний контроль серед членів редколегії журналу.

Якщо на етапі первинного контролю виникають зауваження, стаття повертається автору для усунення виявлених недоліків з визначенням терміну виконання.

Після первинного редакційного контролю статті, подані до періодичного видання, спрямовуються на рецензування експертам, які є фахівцями у відповідній галузі та володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи в межах конкретного наукового напрямку.

 

Під час рецензування висвітлюються такі аспекти:

● відповідність теми статті науковому профілю журналу;

● актуальність проблематики статті;

● відповідність назви статті її змісту;

● логічність та переконливість наукової аргументації основних положень статті;

● достатність обґрунтування основних результатів досліджень;

● наявність елементів наукової новизни;

● відображення у висновках результатів дослідження;

● потреба у скороченні, видалені, розширенні чи доопрацюванні деяких частин статті;

● потреба у доопрацюванні щодо стилю, мови, використаної термінології;

● достатність кількості та якості літературних джерел, а також коректність посилання на них;

● дотримання принципу академічної доброчесності.

 

Рецензент після перегляду матеріалів має ухвалити одне з рішень:

− Рекомендовано до публікації.

− Рекомендовано повернути на доопрацювання та повторне рецензування.

− Не рекомендовано до публікації (якщо стаття переважно не відповідає вимогам і потребує значного часу для доопрацювання. Автор може подати доопрацьовану статтю повторно до наступного числа видання).

− Не рекомендовано до публікації без можливості повторного подання (якщо поданий текст містить плагіат або не відповідає тематиці журналу).

Процедура подвійного сліпого рецензування триває до 2 місяців від дати надсилання статті рецензентам. Остаточне рішення щодо представлених матеріалів ухвалює редакційна колегія видання. Результати перегляду, зауваження та рекомендації надсилаються авторові електронною поштою.

У разі потреби доопрацювання статті відведений на нього час становить не більш ніж один місяць. Доопрацьований варіант статті скеровують на повторне рецензування. У випадку повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. Редколегії не вступають у дискусію з авторами відхилених статей.

Редакція залишає за собою право на незначну літературну редакцію текстів і скорочення зі збереженням авторського стилю.

 

Періодичність публікації

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки» виходить відповідно до Свідоцтва засобу масової інформації.

Від подання рукопису до публікації прийнятої статті зазвичай минає до 8 місяців.

 

Політика відкритого доступу

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки» є журналом відкритого доступу: користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або покликатися на повні тексти його матеріалів. Редколегія підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу, спрямовану на вільне та безоплатне поширення наукової інформації. Політика відкритого доступу – це забезпечення безпосереднього відкритого доступу до випусків, підтримка принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Кожний випуск журналу виходить у друкованому й електронному вигляді. Електронну версію обов’язково розміщують у вільному доступі на сайті журналу та в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR, а також передають до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для розміщення на порталі «Наукова періодика України».

 

Редакційна політика та етичні норми

Редакційна колегія видання орієнтується на поширення наукових знань відомих вчених і викладачів і створення умов для творчого пошуку обдарованих молодих науковців. Під час розгляду статей редколегія звертає увагу насамперед на їхню наукову новизну, теоретичну цінність та практичний внесок у розвиток науки, незалежно від посади авторів, наукового ступеня, вченого звання, віку, національності, гендеру, релігійних і політичних поглядів.

 

Редакційна політика видання базується на таких принципах:

– об’єктивність і неупередженість у відборі статей до публікації;

– висока вимогливість до якості наукових текстів;

– колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;

– доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;

– суворе дотримання авторських і суміжних прав;

– суворе дотримання графіку подачі статей і виходу журналу.

Редакційна колегія журналу «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки» рекомендує особам, які беруть участь у роботі над публікаціями у фаховому виданні (автори, рецензенти, редактори), дотримуватися принципів, проголошених Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics) та Етичним кодексом ученого України.

Стосунки між редакцією, авторами і рецензентами ґрунтуються на дотриманні етичних норм, визначених Комітетом з етики публікацій у відповідному керівництві «Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors».

Редакційна колегія журналу вважає неприйнятною практику плагіату. Всі матеріали, подані до журналу, перевіряються з допомогою антиплагіатної системи Unichek, що показує рівень унікальності статті, використані джерела та частковий збіг тексту. Цитування допускається в обсязі, який не перевищує 15 % від загального об’єму статті.

Журнал відхиляє будь-які матеріали, в яких не дотримано вимог щодо недопущення плагіату, порушено норми академічної доброчесності й авторського права. У випадку виявлення у поданих до редакції матеріалів плагіату чи зазначених порушень журнал припиняє подальшу співпрацю з автором, відхиляє статтю без дозволу на доопрацювання та повторне представлення й повідомляє про факт плагіату інституцію, до якої належить автор.

 

Політика відкликання публікацій в періодичному науковому виданні НаУКМА

Доповнення Додатку 2 Положення про періодичне наукове видання НаУКМА (редакційні політики)(наказ № 549 від 07.12.2017).

Політику ухвалено у відповідності до рекомендацій Комітету з етики наукових цублікацій (Committee on Publication Ethics (COPE).

Відкликання тексту наукової статті (ретракція) є механізмом виправлення опублікованої інформації та оповіщення читачів про те, що опублікована наукова стаття містить серйозні недоліки або помилкові дані, яким не можна довіряти. Недостовірність даних може бути результатом як випадковості, так і усвідомлених порушень.

Відкликання наукової статті використовується для інформування читачів про випадки дублювання публікацій (коли автори надсилають один і той самий матеріал у декілька видань), плагіату та приховування конфліктів інтересів, які могли вплинути на інтерпретацію даних або рекомендації щодо їхнього використання.

Основна мета відкликання наукової статті – виправлення та забезпечення цілісності опублікованої у журналі інформації.

Головним приводом та підставою для відкликання статті є порушення етичних принципів журналу:

 • Наявність неправомірних запозичень тексту у значному обсязі;
 • Дублювання статті в декількох виданнях;
 • Виявлення у статті фабрикації або фальсифікацій (наприклад, для експериментальних даних досліджень);
 • Виявлення в статті серйозних помилок (наприклад, неправильної інтерпретації результатів), що ставлять під сумнів наукову цінність матеріалу;
 • Некоректний склад авторів (до переліку авторів включені особи, що не відповідають критеріям авторства);
 • Автори мають прихований конфлікт інтересів (та інші порушення публікаційної етики);
 • Перевидання статті без згоди автора;
 • Інші порушення етичних принципів журналу.

Приводом для відкликання статті є:

 • Звернення автора про відкликання статті;
 • Подання головного редактора журналу.

Порядок відкликання статті:

1. Рішення про відкликання статті приймається редакційною колегією журналу за поданням головного редактора журналу. Подання має містити інформацію про наявність підстав для відкликання статті, зазначених цими діючими правилами. Рішення про відкликання статті приймається з урахуванням відповіді автора статті, що обґрунтовує його позицію з питання про відкликання статті (за умови надходження даної відповіді).

2. Якщо автор/авторськийколектив вважають за необхідне відкликати статтю, вони звертаються до редакції, мотивовано пояснивши причину свого рішення. Редакція відповідає авторам і при наявності підстав для ретракції, вона самостійно здійснює відкликання тексту статті.

3. Якщо редакціяприймає рішення про відкликання тексту статті на підставі власної експертизи або інформації, що надійшла до редакції, про це інформується автор/авторський колектив  і від автора очікується відповідь. Якщо автор/авторський колектив ігнорує запит редакції, редакція має право звернутися за допомогою до Комітету з етики наукових досліджень НаУКМА та/або провести ретракцію публікації без урахування думки автора.

4. Рішення про відкликання статті оформлюється протоколом засідання Редакційної колегії журналу.

5. Прийнявши рішення відкликати статтю, редакція вказує причину ретракції (в разі виявлення плагіату – із зазначенням джерела запозичення), а також дату ретракції. Стаття і опис статті залишаються на інтернет-сайті журналу у складі відповідного випуску журналу, але на електронну версію тексту наноситься напис «ВІДКЛИКАНО» та дата ретракції. Ця ж позначка ставиться у статті та у змісті випуску.

6. Головний редактор журналу направляє до Видавничої Ради протокол засідання редакційної ради журналу, в якому вказується дата проведення засідання, склад присутніх, результати експертизи, обґрунтоване рішення та заповнена форма:

 • ПІБ автора і назва статті
 • Назва, том, випуск та рік видання, текст якого відкликається
 • Ініціатор відкликання статті
 • Підстава для відкликання статті та дата прийняття рішення
 • Посилання на сторінку на сайті видання, на якій подано інформацію про ретракцію
 • Вихідні дані статті та DOI
 • Тематика статті

7. Автору (провідному автору в разі колективного авторства) направляється протокол засідання редакційної ради журналу з формулюванням, що обґрунтовує причину відкликання статті.

8. Редакційною радою журналу одночасно з прийняттям рішення про відкликання статті може бути прийнято рішення про накладення заборони на прийняття до публікації статей від автора ретрагованої статті на певний термін.

9. Інформація про відкликання статті розміщується на веб-сайті журналу.

 

Вартість публікації

Публікація в журналі є безкоштовною. Автор вільний від сплати будь-яких відрахувань за обробку та публікацію статті. Фінансування видання журналу здійснюється за рахунок Видавця, а також добровільних благодійних внесків юридичних та фізичних осіб.

 

Індексування

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки» проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових системах:

 

Політика самоархівування

Препринт

Автор може депонувати препринт (версія документу перед експертним оглядом) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це препринт матеріалу, поданого для публікації в журналі "Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки", що видається Національним університетом Києво-Могилянська академія).

Постпринт та авторська копія

Автор може депонувати постпринт (версія документу після експертного огляду, з внесеними правками) та авторську копію (машинопис остаточної версії документу) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це схвалена до друку рецензована версія статті. Опублікована версія статті доступна у журналі "Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

Версія видавця

Автор може депонувати опубліковану версію видавця (створений видавцем PDF-файл) у будь-якому сховищі та зробити його загальнодоступним з посиланням на видавця та журнал: ("Це опублікована версія статті, доступна у журналі "Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

 

Історія журналу

«Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки» – науковий рецензований журнал, засновником якого є Національний університет «Києво-Могилянська академія». Уперше вийшов у 1999 р. (як частина серії «Наукові записки НаУКМА») – т. 8: Філософія. Право; у 2000 р. – т. 18: Правничі науки; у 2002 р. – т. 20: Юридичні науки; у 2003–2017 рр. – щорічник. З 2018 р. є окремим виданням, має окремий ISSN та e-ISSN. Виходить двічі на рік.