Юрисдикційні засоби врегулювання та вирішення правових спорів в Україні

Автор(и)

 • Iryna Lykholat Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2607.2018.15-20

Ключові слова:

юрисдикція, вирішення спорів, юрисдикційні засоби вирішення спорів, правосуддя, захист прав

Анотація

Статтю присвячено аналізу юрисдикційних засобів врегулювання та вирішення правових спорів в Україні. Вирішення цих спорів може здійснюватися в юрисдикційній або позаюрисдикційній формі. Юрисдикційна форма захисту передбачає вирішення спору відповідно до нормативно визначеної компетенції в галузі захисту прав уповноваженого на те органу державної влади або іншого органу, що діє від імені держави. Юрисдикційна форма захисту представлена судовими та позасудовими засобами.

Матеріал надійшов 11.06.2018

Біографія автора

Iryna Lykholat, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Докторант кафедри загальнотеоретичного правознавства
та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Посилання

 1. Baulin, O.V. (2013). Ponyattya yurysdyktsiyi ta novyy kryminalʹnyy protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny Yurydychnyy chasopys Natsionalʹnoyi akademiyi vnutrishnikh sprav. (2). [in Ukrainian].
 2. Zakon Ukrayiny «Pro Antymonopolʹnyy komitet Ukrayiny»(2018) zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3659-12/print1509702255472051 [in Ukrainian].
 3. Zakon Ukrayiny «Pro derzhavnu reyestratsiyu rechovykh prav na nerukhome mayno ta yikh obtyazhennya» zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1952-15/print1509702255472051 [in Ukrainian].
 4. Zakon Ukrayiny «Pro dyplomatychnu sluzhbu» zakon.rada.gov.ua
 5. Zakon Ukrayiny «Pro zakhyst prav spozhyvachiv» zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3161-15/print1509964343197365 [in Ukrainian].
 6. Zakon Ukrayiny «Pro Kabinet Ministriv Ukrayiny» zakon.rada.gov.ua Retrieved from http: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/794-18/print1509703546851491 [in Ukrainian].
 7. Zakon Ukrayiny Pro notariat zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12/print1509702255472051 [in Ukrainian].
 8. Zakon Ukrayiny «Pro systemu harantuvannya vkladiv fizychnykh osib» zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4452-17/print1509964343197365 [in Ukrainian].
 9. Zakon Ukrayiny «Pro sudoustriy ta status suddiv» zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/print1509964343197365 [in Ukrainian].
 10. Zakon Ukrayiny «Pro Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny» zakon.rada.gov.ua Retrieved from http: //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].
 11. Zeykan YA. Favordefensionis, abo «Spryyannya zakhystu» / Zakon i biznes. - №38 (1128) vid 21.09 - 27.09.2013 [in Ukrainian].
 12. Konventsiya pro zakhyst prav lyudyny ta osnovnykh svobod (pravo na efektyvnyy zasib yurydychnoyi zakhystu) zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004/print1509703546851491 [in Ukrainian].
 13. Konstytutsiya Ukrayiny. zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-0%B2%D1%80/print1509703546851491 [in Ukrainian].
 14. Kryminalʹnyy kodeks Ukrayiny. zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1509702255472051 [in Ukrainian].
 15. Malakhova, O.V. (2016). Realizatsiya instytutu spryyannya zakhystu v kryminalʹno-protsesualʹnomu dokazi: Odesa. [in Ukrainian].
 16. Okrema dumka suddi Verkhovnoho Sudu Ukrayiny Husaka M.B. vid 5 bereznya 2013 rokudo Postanovy VSU vid 5 bereznya 2013 roku № 21-417a12- scourt.gov.ua Retrieved from www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/.../21-417a12.doc [in Ukrainian].
 17. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam 50 narodnykh deputativ Ukrayiny shchodo ofitsiynoho tlumachennya okremykh polozhenʹ chastyny pershoyi statti 4 Tsyvilʹnoho protsesualʹnoho kodeksu Ukrayiny (sprava pro zakhyst zakonu interesu), Sprava N 1-10 / 2004
 18. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam Verkhovnoho Sudu Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) polozhenʹ chastyny tretʹoyi statti 120, chastyny shostoyi statti 234, chastyny tretʹoyi statti 236 Kryminalʹno-protsesualʹnoho kodeksu Ukrayiny, sprava №1-12 / 2003 vid 30 sichnya 2003 roku №3-rp / 2003 zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-03 [in Ukrainian].
 19. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym zvernennyam hromadyan Protsenko Rayisy Mykolayivny, Yaroshenko Poliny Petrivny ta inshykh hromadyan shchodo ofitsiynoho tlumachennya statey 55, 64, 124 Konstytutsiyi Ukrayiny (sprava za zvernennyamy zhyteliv mista Zhovti Vody), sprava
 20. Zaychuk, O.V., O.L.Kopilenko, O.L.,Onishchenko N.V. et al. (2010) Suchasna pravova entsyklopediya. Kyiv: Yurinkom Inter.[in Ukrainian].
 21. Suchasnyy slovnyk tsyvilʹno-pravovykh terminiv.(2005). Seriya «Yurydychnyy radnyk». - Kharkiv: «Strayd». [in Ukrainian].
 22. Uzahalʹnennya do roz'yasnennya do plenumu Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrayiny z roz·hlyadu tsyvilʹnykh ta kryminalʹnykh sprav "Pro sudovi praktyky roz·hlyadu sprav pro oskarzhennya notarialʹnykh diy abo vidmov" u yikh vykonanni 07 lyutoho 2014 sc.gov.ua Retrieved from http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html S.6 [in Ukrainian].
 23. Ukhvala Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny pro vidmovu v vidkrytti konstytutsiynoho provadzhennya u spravi za konstytutsiynym zvernennyam derzhavnoho zovnishnʹoekonomichnoho pidpryyemstva "Slavutych-Stalʹ" shchodo tlumachennya statti 124 Konstytutsiyi Ukrayiny ta Zakonu Ukrayiny "Pro mizhnarodnyy komertsiynyy arbitrazh" m. Kyiv, 14 zhovtnya 1997 roku, sprava N 016 / 1241-97 N 44-z zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/vz44u710-97 [in Ukrainian].
 24. Tsyvil’nyy kodeks Ukrayiny. Naukovo-praktychnyy komentar.(2004). Kyiv: Kontsern «Vydavnychyy dim« In Yure».[in Ukrainian].
 25. Tsyvilʹnyy kodeks Ukrayiny . zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1509702255472051. [in Ukrainian].
 26. Tsivilʹno-protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny. zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print1509702255472051. [in Ukrainian].
 27. Chyzhmar K.I. (2014). Orhanizatsiya ta diyalʹnistʹ notariatu v Ukrayini: zahalʹni zasady konstytutsiyno-pravovoho statusu. Uzhorod: Naukovyy vistnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Lykholat, I. (2018). Юрисдикційні засоби врегулювання та вирішення правових спорів в Україні. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, 1, 15–20. https://doi.org/10.18523/2617-2607.2018.15-20