Європейські соціальні стандарти в контексті сучасної моделі джерел права соціального забезпечення: науково-теоретичний аспект

Автор(и)

 • Viktor Kostiuk Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2607.2018.68-73

Ключові слова:

соціальна політика, соціальне забезпечення, європейські соціальні стандарти, Європейська соціальна хартія, Європейський кодекс соціального забезпечення, джерела права соціального забезпечення, законодавство про соціальне забезпечення

Анотація

У статті розкрито питання, пов’язані з правовою характеристикою європейських соціальних стандартів та напрямів їх впливу на розвиток новітньої моделі джерел права соціального забезпечення. Наголошено на особливостях формування соціальних стандартів європейською спільнотою. Відзначено ключову роль Європейської соціальної хартії (переглянутої) та Європейського кодексу соціального забезпечення у формуванні європейських соціальних стандартів. Підкреслено необхідність урахування європейських соціальних стандартів при формуванні системи джерел права соціального забезпечення, зокрема в процесі кодифікації законодавства в цій царині. Наголошено на основоположних тенденціях розвитку новітньої моделі джерел права соціального забезпечення.

Матеріал надійшов 05.05.2018

Біографія автора

Viktor Kostiuk, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Доктор юридичних наук, доцент, заступник завідувача відділу Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, професор кафедри приватного права Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Посилання

 1. Konstytutsiya Ukrayiny. [Constitution of Ukraine].Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo. [in Ukrainian].
 2. Inshyn, M.I., Sirokha, D.I. (2015). Sotsialʹna derzhava: sutnistʹ i perspektyvy [] Aktualʹni problemy sotsialʹnoho prava: zbirnyk materialiv uchasnykiv vseukrayinsʹkykh sotsialʹnykh prohram (zakhodiv) VHOI «Instytut reabilitatsiyi ta sotsialʹnykh tekhnolohiy» u 2014 r. (pp.17-21). Kyiv .: PVHOI "IR ST Ukrayina". [in Ukrainian].
 3. Uhoda pro partnerstvo ta spivrobitnytstvo mizh Ukrayinoyu ta Yevropeysʹkymy Spivtovarystvamy ta yikh derzhavamy-chlenamy: zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_012. [in Ukrainian].
 4. Pro ratyfikatsiyu Uhody pro partnerstvo ta spivrobitnytstvo mizh Ukrayinoyu ta Yevropeysʹkymy Spivtovarystvamy ta yikh derzhavamy-chlenamy: Zakon Ukrayiny vid 10 lystopada 1994 roku № 237/94-VR Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].
 5. Uhoda pro Asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odnoho boku, ta Yevropeysʹkym Soyuzom, Yevropeysʹkym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi ta yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoho boku: Dohovir vid 27.06.2014r zakon.rada.gov.ua Retriever from http:/ /zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2820#n2820. [in Ukrainian].
 6. Pro ratyfikatsiyu Uhod pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odnoho boku, ta Yevropeysʹkym Soyuzom, Yevropeysʹkym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi ta yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoho boku: Zakon Ukrayiny vid 16 veresnya 2014 roku № 1678-VII. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny.– Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo. [in Ukrainian].
 7. Pro Zahalʹnoderzhavnu prohramu adaptatsiyi zakonodavstva Ukrayiny do zakonodavstva Yevropeysʹkoho Soyuzu: Zakon Ukrayiny vid 18 bereznya 2004 roku № 1629-IV Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo. [in Ukrainian].
 8. Zakon Ukrainy «Pro derzhavni sotsialʹni standarty ta derzhavni sotsialʹni harantiyi» (2000). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].
 9. Bolotina, N.B.(2010). Pravo lyudyny na sotsialʹnyy zakhyst v Ukrayini. Kyiv: Znannіa. [in Ukrainian].
 10. Zapara, S.I. (2011). Do pytannya pro sutnistʹ mizhnarodnoho sotsialʹnoho standartu. Aktualʹni problemy rehulyuvannya vidnosyn u sferi pratsi ta sotsialʹnoho zabezpechennya: tezy dop. ta nauk. povidomlennya uchasn. III Mizhnarodnyy nauk.-prakt. konfer Krosroud. Kharkiv. [in Ukrainian].
 11. Shumylo,M.M. (2012). Mizhnarodni standarty v haluzi sotsialʹnoho zakhystu. Universytet·sʹki Naukovi Zapysky.- University Scientific Notes ( 3). (pp.243-249). Khmelnytskyi. [in Ukrainian].
 12. Kostyuk, V.L. (2017). Mizhnarodni standarty prav osib z invalidnistyu umov yurydychnoyi, sotsialʹnoyi derzhavy: teoretyko-pravovyy aspekt. Proceedings from MIIM’17: Aktualʹni problemy sotsialʹnoho prava v Ukrayini. Kharkiv: «Yurayt». [in Ukrainian].
 13. Yevropeysʹka sotsialʹna khartiya: Khartiya Rady Yevropy vid 18.10.1961r. zakon.rada.gov.ua Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_300/print1518091139482732. [in Ukrainian].
 14. Yevropeysʹka sotsialʹna khartiya (perehlyanuta): Khartiya Rady Yevropy vid 3.05.1996r .zakon.rada.gov.ua Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_062. [in Ukrainian].
 15. Zakon Ukrainy «Pro ratyfikatsiyu Yevropeysʹkoyi sotsialʹnoyi khartiyi» (perehlyanutoyi)» (2006, veresnya 14) Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo.. [in Ukrainian].
 16. Fesʹkov, M.M. (2002).Yevropeysʹka sotsialʹna khartiya (perehlyanuta) ta trudovi zakonodavstva Ukrayiny: pytannya adaptatsiyi [European Social Charter (revised) and labour legislation of Ukraine: questions of adaptation] . Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: NUVS[in Ukrainian].
 17. Yevropeysʹkyy kodeks sotsialʹnoho zabezpechennya: Kodeks Rady Yevropy (1964) zakon.rada.gov.ua Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_329. [in Ukrainian].
 18. Yevropeysʹkyy kodeks sotsialʹnoho zabezpechennya: Kodeks Rady Yevropy (1990) [] zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
 19. show/994_329. [in Ukrainian].
 20. Kostyuk, V.L., Melʹnyk, O. (2017). Yevropeysʹkyy kodeks sotsialʹnoho zabezpechennya v konteksti novitnʹoyi modeli dzherel prava: problemy ta tendentsiyi. Tradytsiyi ta novovvedennya yurydychnoyi nauky: mynule, suchasnistʹ, maybutnye: materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Odesa: Vydavnychyy dim «Helʹvetyka». [in Ukrainian].
 21. Pavlo Rosenko vid imeni Ukrayiny pidpysav Yevropeysʹkyy kodeks sotsialʹnoho zabezpechennya. kmu.gov.ua Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249475569. [in Ukrainian].
 22. Yaroshenko, O.,Barabash H.O., Vapnyarchuk N.M. et al. (2015). Pravo sotsialʹnoho zabezpechennya v Ukrayini [The right to social security in Ukraine]. Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Kostiuk, V. (2018). Європейські соціальні стандарти в контексті сучасної моделі джерел права соціального забезпечення: науково-теоретичний аспект. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, 1, 68–73. https://doi.org/10.18523/2617-2607.2018.68-73