DOI: https://doi.org/10.18523/2617-2607.2018.1.93-98

Доекстрадиційна наглядова пробація як новітній механізм дотримання верховенства права під час вирішення питання про видачу особи (екстрадицію)

Serhii Babich

Анотація


У статті звернено увагу на сучасні механізми спільної боротьби міжнародного співтовариства проти злочинності, що потребують постійних динамічних змін, обумовлених розвитком правової науки та цивілізованого суспільства. Аргументовано доцільність доповнення тимчасових запобіжних заходів доекстрадиційною наглядовою пробацією задля наближення цивілізованого суспільства до ідеалів гуманоцентризму. Обґрунтовано пріоритетність реалізації природних прав людини як основної прерогативи еволюційних змін сучасних демократичних держав.

Матеріал надійшов 18.04.2018


Ключові слова


верховенство права; кримінальне провадження; видача особи (екстрадиція); запобіжний захід; тримання під вартою; доекстрадиційна наглядова пробація

Повний текст:

PDF

Посилання


Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine] zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr/ed20160930. [in Ukrainian].

Kryminal’nyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny [Criminal Procedural Code of Ukraine] zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. [in Ukrainian].

Konventsiya pro zakhyst prav lyudyny ta osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004. [in Ukrainian].

Makarov M. A. (2011). Tymchasovyy aresht yak okremyy vyd zapobizhnykh zakhodiv. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo ta pravo. ( 10), 154-157. [in Ukrainian].

Storozhyk YA. B. (2012). Ponyattya ta zahal’ni umovy ekstradytsiyi osib, yaki vchynyly kryminal’ne pravoporushennya. Naukovyy viznyk L’vivs’koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. (4), 438-444. [in Ukrainian].

Onopenko V. (2003) Vzyattya pid vartu neobkhidnist’ chy vynyatok? Yurydychnyy zhurnal. (1). [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya typovoho polozhennya pro povnovazhnyy orhan z pytan’ probatsiyi ta Typove polozhennya pro sektor yuvenal’noyi probatsiyi: nakaz Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny(2017) zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http: //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1030-17/ [in Ukrainian].

Konovalova, V. O., Shepit’ko, YU. (2008). Yurydychna psykholohiya [Legal Psychology]. Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].

V Sarnakh vidkryto izolyator tymchasovoho zberihannya: sayt Sarnens’koyi mis’koyi rady(2017) sarny-rada.gov.ua Retrieved from https://sarny-rada.gov.ua/news/17168/[in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro probatsiyu» [The Law of Ukraine «On Probation»] (n.d.) zakon.rada.gov.ua Retrieved from https: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/160-19/ [in Ukrainian].

Tolochko O. (2013). Humanizatsiya protsedur ekstradytsiyi osib, yaki vchynyly kryminal’ni pravoporushennya Visnyk Natsional’noyi akademiyi prokuratury Ukrayiny. (2). 50-55. [in Ukrainian].

Yevropeys’ka konventsiya pro vydachu pravoporushnykiv. [European Convention on the Extradition of Offenders](n.d.) zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_033. [in Ukrainian].


Copyright (c) 2019 Serhii Babich

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.